งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8
และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023)

โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง 7 สถาบัน ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยา​ลัยราชภัฏ​ยะลา

ความคิดเห็น