สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด “โครงการการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาฟิสิกส์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาฟิสิกส์ มีคุณลักษณะและยกระดับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้และทักษะ ในการดำรงชีวิตในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สามารถสร้างและพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญและจำเป็นของผู้เรียนสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ณ วนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น