การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในยุคนิวนอร์มัล : โอกาสและความท้าทาย” 

ความคิดเห็น