ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคนิวนอร์มัล : โอกาสและความท้าทาย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และชมการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติและนานาชาติ ในงาน BRICC Festival 2023 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น