อบรม การตรวจจับและรู้จำ Landmark บน ฝ่ามือ ใบหน้า และ โครงร่างกาย โดยใช้ Python ร่วมกับ OpenCV MediaPipe และ Artificial Neural Network รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 11 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น