วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมและจัดกิจกรรม การแข่งขัน MATH ROV 2023 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานชั้น 4 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปี 1 – ปี 4

ความคิดเห็น