คณะกรรมการดำเนินงานการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (ปร.ด.) หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมโมเดนา วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

ความคิดเห็น