วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น