เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

RESEARCH & INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) ONSITE / ONLINE CONFERENCE WATCH PRESENTATION VIDEO

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

ความคิดเห็น