วันที่ 16 ธันวาคม 2565 บรรยายหัวข้อ “Digital Literacy” แก่นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาพละศึกษา ณ ห้องบรรยาย 17212 ตึกนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น