วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมประชุมกลุ่มนักวิจัยโครงการครุศึกษายุคใหม่ หรือ Strengthening Teachers Education Program (STEP) เพื่อทำความรู้จักกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และชี้แจงแนวทางการทำงานในโครงการ ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น