Mc ภาษาจีน
14 กุมภาพันธ์ 2565 MC ภาษาจีน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

这条街最靓嘅仔

เช้า 14 กุมภาพันธ์ 2565 รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาษาจีน ในงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 

ความคิดเห็น