วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ลงสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการนำไปเขียนแผนฯของคณะฯและสร้างพลังใจในการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

ความคิดเห็น