วันที่ 25 พฤศิจกายน 2565 บรรยายหัวข้อ “Digital Literacy” แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาศิลปศึกษา และสาขานาฏศิลป์ ณ ห้องบรรยาย 17212 ตึกนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น