วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ สำหรับบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ความคิดเห็น