วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เข้าร่วมทำความเข้าใจในโครงการ พัฒนาหลีกสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา ๑๖ รายวิชา ของคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ ชั้น ๒ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น