มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพื่เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ความคิดเห็น