โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น