เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย (International Conference on Applied Statistics 2022: ICAS 2022) จัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2022 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยธีมของ ICAS 2022 คือ “สถิติและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” จัดโดยภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย (สสท.) และเครือข่ายสหกิจวิจัยสถิติ (Statsitics CRN) มีบทความตีพิมพ์มากกว่า 46 บทความ มีนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 500 คน

โดยมีวิทยากรหลัก (KEYNOTE SPEAKERS)

Professor Dr. Hung T. Nguyen from New Mexico State University, USA
Professor Dr. Dankmar A. W. Böhning from University of Southampton, UK
Professor Dr. Tonghui Wang from New Mexico State University, USA
Professor Dr. Vladik Kreinovich from University of Texas at El Paso, USA
Professor Dr. Cathy W. S. Chen from Feng Chia University, Taiwan
Prof. Dr. Andrei Volodin from University of Regina, Canada

 

ความคิดเห็น