ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ภายใต้ โครงการ “ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ผู้บริหารชวนทำบุญ” ด้วยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ได้ดำเนินการจัด”ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ผู้บริหารชวนทำบุญ” ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น