อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00น.

 

ความคิดเห็น