นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ณ ห้องประชุมวิจัย 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ความคิดเห็น