สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดกิจกรรมค่ายทักษะภาษาอังกฤษ “BE Camp for Careers” โดยแบ่งฐานออกเป็น 4 กิจกรรม คือ 1.English for Office 2.English for Hotel 3. English for Presentation และ 4. English for Tourism สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (ศูนย์เน็ต) จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565

 

ความคิดเห็น