เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประจำปีการศึกษา 2565 ” วันเสาร์ ที่11 มีนาคม พ.ศ.2566

ความคิดเห็น