วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์” โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียน มคอ. ๓ รูปแบบใหม่ และการเขียนผลงานทางวิชาการ พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ในสาขาและกลุ่มวิชาอื่นๆ

ความคิดเห็น