ร่วมฟัง Webinar “Enhancing the Smart Campus with GIS Technology and Big Data” เจาะลึกการสร้างสมาร์ทแคมปัสด้วยเทคโนโลยี GIS และ Big Data จัดโดย Esri Thailand และ NIDA ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น.

รายละเอียดงาน:
เรียนรู้การบริหารจัดการ Smart Campus โดยการใช้ GIS เป็นเครื่องมือในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการประยุกต์ใช้ GIS ในการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบกับผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะมาพูดถึงแนวคิดโครงการ “NIDA S2C°” ที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในสถาบันให้ตอบโจทย์กับการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงที่สุด และเพื่อต่อยอดสู่การเป็น Smart Community

 

ความคิดเห็น