ในัวนที่ 18 ตุลาคม 2565 เป็นพิธีกรในกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง “การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู” ในด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทราวจี สุรเวชสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เอกสารประกอบการอบรม: มรภ.บุรีรัมย์ 18 ต.ค.65.pptx

ความคิดเห็น