เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านอาชีพระยะสั้น ตาม โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด (กศจ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนคู่ร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น