คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น