วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นพิธีกรในโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของคณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และในช่วงบ่ายให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานชั้น 4 อาคาร 19 สิริวิชญากร

ความคิดเห็น