คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการสอนตลอด 1 ภาคการศึกษา และมีการติดตาม ให้คำปรึกษาจากอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานชั้น 4 อาคาร 19

 

ความคิดเห็น