• ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเป็นเลิศสู่สากล เพื่ออบรมติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจัดอบรมในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน   60 คน

    วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร และอาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
    ช่วงเช้า : เนื้อหาการอบมจะเป็นแนะนำการเขียนบทความที่มีคุณภาพในอินเทอร์เน็ต / ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ SEO / SEO คืออะไร / ทำไมต้องทำ SEO / หลักเกณฑ์ของ SEO / การทำ SEO ที่เป็นปัจจุบัน

    ช่วงบ่าย : เนื้อหาการอบม / เครื่องมือในการทำ SEO / การใช้งาน ปลั๊กอิน Yoast SEO (ต่อ) / การทำ SEO รูปภาพ  / การตรวจสอบความก้าวหน้าของการทำ SEO / เทคนิคการสร้างฟอร์มออนไลน์คุณภาพ
    ภาพกิจกรรม:
     

About the author

การศึกษา ระดับอนุปริญญา: เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี: ภาษาอังกฤษ (คบ) ปริญญาตรี 2 ปี หลัง ตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น