เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2565 ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง การประเมินสมรรนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น