ผู้วิจัย

พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ จตุพร ดอนโสม อพิชัยโสสุทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยค รั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ การปรับตัว และปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของตลา ดชุมชนภายใต้โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน (คฟป.) จ านวน 8แห่งในพื้นที่4จังหวัดได้แก่มหาสารคามขอนแก่นสกลน ครและ มุกดาหารวิธีศึกษาใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเ ชิงคุณภาพมีการรวบรวมข้อมูลโ ครงการในช่วงพ.ศ.2547-2563ด้วยก ารส ารวจพื้นที่การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผลก ารศึกษาพบว่าการเกิดขึ้นของตลา ดชุมชนทั้ง8แห่งช่วยส ร้างความมั่นคงด ้านเศรษฐกิจของชุมชนสร้างคุณค่าทางสังคมแก่คนในชุมชนทุกกลุ่มวัยและ เกิดการฟื้นฟูอาหารและพืชผักพื้นบ้านระยะต่อมาหลังจากโครงการคฟป.สิ้นสุดลง ในปีพ.ศ.2553 ตลาดชุมชนมีการปรับตัวท าให้เกิดรูปแบบที่พบในปัจจุบัน4แบบด้วยกันได้แก่รูปแบบแรกมีการขยา ยตัวสูงอย่างต่อเนื่องและ มั่นคงจ านวน2แห่งรูปแบบที่สอง แยกตัวเปิดขายสินค้าเป็น3ตลาดจ านวน1แห่งรูปแบบที่สามคงอยู่แต่ไม่ขยา ยตัวจ านวน2แห่งและ รูปแบบที่สี่หยุดด าเนินการจ านวน3แห่งปัจจัยเ งื่อนไขที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของตลาดชุมชน ประกอบด้วย1) ชนิดสินค้าที่หลากหลาย และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น2)ท าเลท ี่ตั้งและสภาพชุมชนใกล้เคียง3)ระบบการตลาดอื่นในชุมชนและ พื้นที่ใกล้เคียง ที่ช่วยเ สริมให้ตลา ดชุมชนมั่นคงมากขึ้นเช่นร้านค้าในชุมชนและตลาดนัดคลองถม เป็นต้น และสุดท้ายปัจจัยส าคัญที่สุด คือ 4) ความเข้มแข็งของคนในชุมชนทั้งนี้เพื่อให้ตลาดชุมชนมั่นคงมากขึ้น ควรมีการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้มีสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างแรงจูงใจขยายฐานลูกค้าจากภายนอก

บรรณานุกรม

Chantalakhana, C. & Falvey, L. (2008). Sufficiency economy: An approach for Small holder agricultural development to enhance peace and stability. Plenary keynote paper presented at the 13th Animal science congress of the Asian-Australasian association of animal production societies (AAAP) held in Hanoi, Vietnam during September 22-26, 2008. Chuangcham, P. (2010). The story from Dong Luang. Bangkok: Agricultural Land Reform Office. Chuangcham, S., Yenbamrung, T., Narasat, B., Ruchuwararak, P. & Chuaduangpui, K.(2007). PRO-IAD on the learning path and environmental restoration for good quality of life in the agricultural land reform area. Khon Kaen: Khon Kaen Printing Limited. [in Thai]Hemanil, S. & Pongsawalee, N. (2018). A flea market in semi-urban community: A case study of livelihoods of Northeastern Thai residents in Udon Thani province. Mekhong chi Mun Art and Culture Journal, 4( 2), 181-216. [in Thai] Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 249Vol. 19 No. 1 (January-April) 2021Keawket, W.(2016).Self-management of the community market: A case study of Klongdan floating market, Ranod district, Songkhla province. Thesis of master of science in community development, faculty of social administration Thammasat University. [in Thai]Pattanavonggam, S. (2017). A community market, strength of economic foundation and a starting point of logistics process at the community level : A case study of community market at Chachoengsao municipal stadium, Mueang Chachoengsao district, Chachoengsao province, Thailand. Journal of Modern Management Science, 10(2), 197-212. [in Thai]Promphakping, N., Promphakping, B. & Phatchaney, K. (2018). Fresh market: Local economy and urban lifestyle changes. Pamphlet of Research Group on Wellbeing and Sustainable Development, 2(2561), 4-8. [in Thai]Narasat, B. (2007). Community market ...towards the road of community’s self- reliance. Khon Kaen: Khon Kaen Printing Limited. [in Thai]Research and Development Institute, Khon Kaen University (RDI-KKU). (2011). The project for evaluation at the operation end of the project for the revitalization of the deteriorated environmental in the land reform areas through integrated agricultural development (PRO-IAD).Final Report, contract no. J 12/2554, Agricultural Land Reform Office, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]Theerasasawat, S., Promphakping, B., Chaiwanichaya, S., Promphakping, N. & Juajun, J. (2018). The origin and evolution of fresh market and petty traders in the Northeast of Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University, 20(2), 53-65. [in Thai] Theerasasawat, S. (2020). The way of life of fresh-food market petty traders in Isan and the case of fresh-vegetable trades women. Journal of MCU Social Science Review, 9(1), 210-222. [in Thai]

ไฟล์แนบ

pdf บทความตลาดชุมชน

ขนาดไฟล์ 442 KB | จำนวนดาวน์โหลด 275 ครั้ง

ความคิดเห็น