13 มิถุนายน 2565 : ติดตามผลการดำเนินงานภายหลังอบรม โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น