19 พฤษภาคม 2565

: จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริ ณ ศาลาเอนกประสงค์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย (เทคนิคการย้อมผ้าไหม)

ความคิดเห็น