วิทยากรถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากจิ้งหรีด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น