วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หอมเจียว ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น