วิทยากรบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารกับการแปรรูปอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา ณ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป จัดโดย สสจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 5 เมษายน 2565

ความคิดเห็น