ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ลับเล็บแมว และเส้นกกหลากสีและการออกแบบการขายออนไลน์
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565

ความคิดเห็น