ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและสอบสัมภาษณ์

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด

ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ความคิดเห็น