นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดการแข่งขันแข่งขันการประกวด Infographic

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บูรณาการกับรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เชิงโต้ตอบ

19 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น