เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยลวดลายอัตลักษณ์ของชุมชนเสาเดียวด้วยนวัตกรรม

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รหัสตำบล SC23-2

ณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น