วันที่ 3 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) สำหรับครูไทยยุค 4.0 วิทยากรโดย อ. ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรอาวุโสโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ความคิดเห็น