วันที่ 9 เมษายน 2565 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมวัย วิทยากรโดย ดร. ทิพวรรณ นันตระกูล นักวิชาการอิสระ

ความคิดเห็น