อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ, อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี และอาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร เป็นที่ปรึกษาและนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัยทาง Online ระดับนานาชาติ THE 1 INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE on ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH 2022 ในหัวข้อ FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF THE SUFFICIENCY ECONOMY MODEL COMMUNITY. จัดโดย College of Hospitality Industry Management. Suan Sunandha Rajabhat University

 

ความคิดเห็น