งานสัมมนา “การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

09.10-09.15 กล่าวเปิดงาน โดย
🟢 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
🟢 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ช่วงเวลา 09.40-11.30 น. พบกับไฮไลท์สำคัญของงานในช่วงเสวนา หัวข้อ“เกษตรไทยเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วย ได้แก่
🔵 “ข้อมูลเกษตรกรกับการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ” นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตร
🔵 “ความท้าทายในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ” ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน
🔵 “รู้เขา รู้เรา เท่าทันภูมิอากาศด้วยดาวเทียม” ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
🔵 “การผันแปร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะมาถึงในห้วงฤดูเพาะปลูก 2565/66” ดร.สมชาย ใบม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตุนิยมวิทยาอดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และอดึตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live GISTDA

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น