งานพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.45 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
  

ความคิดเห็น