วันที่ 13 มีนาคม 2567 เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ (อาคาร 19 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น