นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น